Colegiul de conducere

Conform Statutului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa organele de conducere ale Camerei sunt :

A. Adunare generală a membrilor Camerei; Adunările pe secţiuni;
B. Colegiul de conducere;
C. Conducerea operativă.


În raport cu numărul de membri şi cu obiectul lor de activitate, Camera este organizată pe secţiuni :

  • Comercială;

  • Industrială;

  • Agricultură;

  • Transporturi;

  • Servicii.


Adunarea generală a membrilor secţiunii constituie organul de conducere al secţiunii, respectiv Preşedintele secţiunii este un vicepreşedinte al Camerei.

Colegiul de Conducere este ales de adunarea generală pe o durată de 4 ani şi se compune din 15 membri aleşi dintre membrii Camerei.

S-a urmărit ca în Colegiul de Conducere să fie echitabil reprezentate toate categoriile de activităţi, reflectându-se cât mai echitabil structura de membri.
Colegiul de Conducere exercită, în perioada dintre sesiunile adunării generale, conducerea generală a Camerei şi hotărăşte în toate chestiunile ce intră în competenţa sa în baza prezentului statut sau hotărârilor adunării generale.
De asemenea, sunt de competenţa Colegiului de Conducere, aprobarea structurii aparatului Camerei şi a numărului de personal, restructurările de posturi datorate unor situaţii speciale, aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului Camerei, aprobarea contractului colectiv de muncă al personalului salarizat al Camerei.
Colegiul de conducere se întruneşte cel putin odată pe trimestru, la convocarea preşedintelui Camerei şi îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Hotărârile Colegiului se adoptă cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi.
Pentru rezolvarea unor probleme urgente, Colegiul de Conducere poate fi convocat de preşedintele Camerei şi de cel puţin 1/3 din membri.