Certificate de origine și consultanță pe probleme de comerț exterior

                    

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, certificatele de origine folosite până în momentul respectiv (formularul roz) și-au pierdut valabilitatea, fiind înlocuite cu noile formulare de Certificate de Origine universale, atestând originea Comunității Europene, cu țară de origine specifică România, seturi cu trei file de culori diferite și cu filigran pe prima filă, conform Reglementării CEE nr. 2454 / 1993 a Comisiei din 02.07.1993 privind dispoziții de aplicare a Regl. CEE nr. 2913 / 92 a Consiliului de stabilire a Codului Vamal Comunitar.

În conformitate cu legislația în vigoare Camera de Comerț Industrie și Agricultură Ialomiţa este abilitată să emită ”certificate de origine pentru mărfurile românești la export”.

Astfel, la sediul nostru vă stau la dispoziție noile formulare de Certificat de Origine, împreună cu Ghidul de completare a acestora, realizat după instrucțiunile practicate și de alte CCI naționale din țările UE, în concordanță cu reglementările internaționale și cu Normele ICC de la Paris (Camera Internațională de Comerț).

Prețul practicat pentru achiziționarea unui set de Certificat de Origine este de 5 LEI (RON) + TVA.

Noile formulare de Certificat de Origine se folosesc și în cadrul programelor cu finanțare europeană pentru atestarea originii românești a produselor utilizate și acceptate de finanțatori.


Tariful este de 365 RON plus TVA


Cum se completează un certificat de origine?


Caseta 1 – Expeditor

Această casetă trebuie să precizeze numele și adresa exportatorului din România. Ocazional pot apărea probleme în acest sens și ele se pot soluționa după cum urmează:

Problema A: Exportatorul cere furnizorului său să ridice certificatul.
Răspuns: Caseta 1 trebuie să indice numele și adresa furnizorului și cuvântul ”on behalf of” urmat de numele și de adresa expeditorului.

Problema B: O subsidiară a unei companii multinaționale exportă marfă din România, dar multinaționala are un sistem centralizat de facturare situat în afara României.
Răspuns: În Caseta 1 trebuie incluse numele și adresa subsidiarei din România împreună cu cuvântul ”on behalf of” urmat de numele și adresa companiei mamă. Trebuie adusă ca probă factura de export a companiei mamă către destinatar andosată de către subsidiară, în care să se arate că marfa este expediată din România.

Problema C: O companie multinațională are întreaga administrație a exporturilor în România, indiferent de țara din care se exportă marfă.
Răspuns: Cu condiția să se poată arată în mod pozitiv că compania din România este integral responsabilă de documentația aferentă activității de export, se admite că în caseta 1 a Certificatelor de origine să se facă referire doar la compania exportatoare, dar doar dacă această companie se află în interiorul Comunității Europene.


Caseta 2 – Destinatar

Această casetă trebuie să arate numele și adresa primitorului din străinătate a mărfii expediate.

Problema A: Numele și adresa destinatarului străin nu sunt cunoscute iar marfa este livrată într-un port sau aeroport din România conform instrucțiunilor unui cumpărător care reunește mai multe loturi într-un singur transport; sau marfa este adresată unui destinatar determinat doar după ce este în tranzit sau la ajungerea în țară de destinație.
Răspuns: Caseta 2 trebuie completată inserând ”to order”  și în continuare numele țării de destinație. Proba se face prin factura expeditorului către cumpărător cu condiția ca aceasta să cuprindă declararea clară a țării de destinație.

Problema B: Marfa urmează să fie expediată către o altă persoană decât cumpărătorul, dar din rațiuni contractuale este necesară specificarea cumpărătorului.
Răspuns: Caseta 2 trebuie completată cu „to order” și apoi cu numele și adresa cumpărătorului și apoi „delivered to” și numele și adresa primitorului din străinătate al mărfii. Proba se face prin factura expeditorului către cumpărător cu condiția că aceasta să includă o declarație clară cu privire la primitorul din străinătate sau la țara de destinație finală, după caz.

Organele emitente trebuie să se asigure că exportul mărfii este clar specificat. C/ O este un document de export și nu trebuie niciodată emis cu un destinatar din România, (cu excepția C/ O pentru export intern în cadrul unor programe cu finanțare UE).


Caseta 3 – Ţara de origine

Este cea mai importantă, întrucat prezentarea originii constituie funcția principală a certificatului. Este necesar ca emitenții să studieze integral  regulile CE  privind originea pentru a putea determina acceptabilitatea declarației solicitantului. Înțelegerea regulilor le este necesară și pentru a se asigura că originea este clar arătată în mod corespunzator.


Caseta 3 – Destinaţia de origine

a) Regulile CE prevăd că marfa care își are originea în Comunitate trebuie desemnată ca având origine ”European Comunity”.  Reglementările mai prevăd că, atunci când necesitățile comerciale o impun, această declarație poate fi amplificată spre a include și denumirea statului din CE de ex.: ”European Comunity – România”. Când marfa este fabricată sau produsă prin procese efectuate prin 2 sau mai multe state membre ale CE regulile precizează că marfa trebuie desemnată doar de origine din „European Comunity” fără alte completări (art. 48.3 din Reglementarea CE 2494/ 93).
Trebuie făcută o distincție clară între reglementările referitoare la origine nepreferențială și regulile de origine aplicate în baza acordurilor preferențiale la care CE este parte.

b) Nu sunt acceptate abrevierile. Folosirea mențiunii ”EC- RO” nu este permisă deoarece astfel de abrevieri nu se traduc adecvat. Similar, nu sunt acceptabile nici combinațiile de abrevieri și de denumiri integrale ca ”EC – România” sau ”European Community – RO”. În toate cazurile originea trebuie declarată clar și integral.

c) În cazul mărfurilor de origine multiplă, dacă nu este suficient spațiu în caseta 3, textul din caseta 3 trebuie să fie următorul: „As shown in box 6”. Apoi denumirea originii se completează prin precizarea originii în dreptul fiecărui articol din caseta 6.


Caseta 4 – Detalii privind transportul

Dacă solicitantul dorește, această casetă facultativă poate fi lăsată goală. Mențiuni se vor face conform acreditivului documentar. În practica normală este uzual să se indice modul de transport utilizat, de ex. Transport maritim, transport aerian, rutier sau cale ferată.

Problema A: Expedierea se face prin mijloace de transport diferite sau mulți – modale.
Răspuns: Se introduce „Mixed transport”.

Problema B: Mijlocul de transport este necunoscut.
Răspuns:  Se introduce „Earliest Available Transport”

Problema C: Poate fi necesar numele vasului în locul mențiunii ”Seafreight”.
Răspuns: Este perfect acceptabil cu condiția ca solicitantul să înțeleagă că orice înlocuire a numelui vasului cu un altul va presupune redepunerea C/ O pentru aprobarea modificării.


Caseta 5 – Observaţii

Această casetă a fost lăsată deliberat ca spațiu de rezervă de CE la ultima revizuire a  formularului. Deși nu este necesar să se introducă ceva în această casetă, nu există obiecții că organele emitente să permită utilizarea casetei.

Acest lucru se porduce în următoarele 2 moduri:

a) Când organul emitent trebuie să andoseze în vreun mod certificatul. Cea mai frecventă andosare se referă la Certificatul emis pentru a anula și a înlocui un certificat emis anterior.

b) Când solicitantului i se cere să introducă în Certificat informații, în plus față de cerințele normale ale formularului, dar necesare pentru exportul respectiv.

Există mai multe exemple de asemenea andosări. Cea mai uzuală este mențiunea privind numărul unui acreditiv documentar și numele băncii care a emis acreditivul documentar. O altă mențiune uzuală este referirea la numărul licenței de import acordate de țara de destinație.

Totuși, această informație poate fi inclusă în caseta 5 doar dacă organul emitent este convins de corectitudinea acestor detalii suplimentare, întrucât aceste mențiuni devin parte a certificării pentru care este responsabil emitentul.


Caseta 6 – Descrierea mărfii

Această casetă cuprinde mărfurile care sunt de fapt exportate și se cere ca solicitantul să furnizeze anumite informații în scopul identificării transportului. Aceste informații îmbracă forma unor însemne și numere, a numărului și tipului de ambalaje folosite, a descrierii mărfurilor și, unde este cazul, a numerelor de articole.

a) Mărci și numere. Se referă la însemnele și numerele efectiv scrise sau fixate în alt mod pe ambalajele expediate.

Practica uzuală este ca aceste însemne să fie o combinație de:

i) însemne de direcționare, care servesc la identificarea fie a expeditorului, fie a destinatarului;

ii) însemne ale portului, care identifică portul, aeroportul sau alt loc de destinație, de ex. depozit vamal intern;

iii) Mențiuni sau numere de ordine stipulate prin contract, de obicei o combinație de litere și numere;

iv) Numerele efective de ambalare, de ex.1 din 1, 1 – 10, 1/15, 1-13 din 13.

Problema A: Mărfurile sunt livrate fără însemne.

Răspuns: C/ O conține cuvântul ”Unmarked”

Problema B: ambalajele sunt pur și simplu adresate destinatarului.

Răspuns: C/ O trebuie să indice „Fully addressed”

b) Numărul și tipul de ambalaje utilizate – Se referă la numărul de cutii, recipiente, lăzi, paleți, baloturi, role, etc. Are comun transportul. Cu utilizarea tot mai largă a containerelor în locul încărcăturilor tradiționale, mențiunea se poate referi doar la un număr de container dintr-o serie de numere de container. Adesea, la detaliile transporturilor conteinerizate se adaugă mențiuni ale numerelor sigiliilor atunci când ele sunt definitiv sigilate după încărcare. Pentru transporturile convenționale trebuie precizat tipul de ambalare. Numărul de ambalaje trebuie să corespundă întotdeauna numerelor arătate pe mărci și numere.

Problema: Marfa este livrată în vrac și neambalată.

Răspuns: C/ O trebuie marcată „Unpacked” sau „Loose” sau „In bulk”.

c) Descrierea mărfurilor. Mărfurile trebuie descrise conform descrierii lor comerciale uzuale. Ea trebuie să fie suficient de detaliată pentru a indica în mod clar natura mărfurilor și nu trebuie să fie vagă sau generală, de ex. piese de schimb, și nici nu trebuie făcută exclusiv prin referirea la o marcă comercială sau la un nume de brand.

Problema A: Exportatorul utilizează din motive comerciale o descriere care nu răspunde acestor cerințe.

Răspuns: Astfel de descrieri pot fi permise în completarea descrierii comerciale normale cu condiția că organul emitent să se fi convins că ambele descrieri utilizate pot avea același înțeles.
Organul emitent trebuie să se asigure că descrierea utilizată este în deplină concordanță cu detaliile depuse prin cerere. De ex. dacă prețul mărfurilor este indicat în C/ O , acesta trebuie comparat cu factura depusă pentru a se verifica concordanța. CE cere că toate declarațiile din C/ O să fie în termeni afirmativi și nu negativi. Prin urmare, solicitanții trebuie să declare ce anume sunt mărfurile și nu ceea ce nu sunt. Nu pot fi admise declarații care se abat de la declararea afirmativă.

Problema B: C/ O cuprinde declarații de boicot politic arătând că mărfurile nu provin din țări sau surse aflate pe o lista neagră.

Răspuns: Acestea sunt interzise. C/ O trebuie refuzat până la eliminarea declarațiilor de boicot politic fie prin ștergerea lor din C/ O și aprobarea modificării, fie prin depunerea unui nou C/ O din care lipsesc declarațiile incriminate.

Problema C: Un agent depune o cerere care include formularea calificativă „ said to contain „ sau abrevierea „stc”.

Răspuns: Acest lucru este interzis deoarece neagă cunoașterea pozitivă a mărfurilor ce urmează a fi transportate. Agentul exportatorului trebuie să dispună de aceste cunoștințe pentru a completă corect cerea. Formularul trebuie ștears din C/ O sau trebuie redactat un nou C/ O.

d) Atenție: Pentru a exista siguranța că nu se mai poate adauga nimic la C/ O după ce a fost emis, tot spațiul rămas liber în casetă 6 trebuie tăiat. Acest lucru se face cu linie orizontală sub ultima mențiune din casetă și cu o linie în diagonală peste spațiul rămas.

Problema D: Tăierea spațiului nu a fost făcută de solicitant.

Răspuns: Organele emitente trebuie să nu elibereze Certificatele până nu s-au convins că acest lucru a fost făcut și, dacă este necesar, vor proceda ele la tăierea spațiului.

e) Uneori, spațiul din Caseta 6 nu este suficient pentru a include detaliile amănunțite cerute. De obicei, acest lucru se întâmplă când C/ O acoperă transportul mai multor mărfuri care trebuie precizate individual. În această eventualitate solicitantul trebuie:

i) fie să utilizeze 2 sau mai multe formulare de C/ O în funcție de spațiul necesar. Numărul al celui de-al doilea formular și al următoarelor formulare va fi identic cu al primului set utilizat. Totodată, fiecare formular trebuie să cuprindă numărul total de formulare care formează C/ O de ex. Pagina 1 din 3, pagina 2 din 3, pagine 3 din 3, etc. Originalele tuturor seturilor se vor capsa împreună și în același mod se vor capsa copiile certificatelor și cererile pentru a forma un certificat cu mai multe file.

ii) fie să atașeze ferm și permanent o copie a facturii de export la fiecare filă a setului de  C/ O. În acest caz, C/ O trebuie să cuprindă o descriere generală a mărfurilor în caseta 6 urmată de formularea „According to the attached invoice number … dated …”. În aceste cazuri, autoritatea emitentă trebuie să verifice dacă în țara de destinație există o cerință ca factura să fie semnată. În caz afirmativ, facturile atașate C/ O trebuie legal semnate ce către o persoană autorizată a companiei care a emis factura. În orice situație, factura originală nu trebuie atașată întrucât aceste anexe conțin o parte a casetei 6 și nu îndeplinesc un dublu rol. Pentru a se asigura că aceste anexe nu vor putea fi înlocuite, organul de emitere emitent ștampilează toate filele facturii cu ștampila de certificare și andoseză numărul C/ O pe factura astfel atașată.

f) Când se prezintă certificate pentru mai multe mărfuri și există suficient spațiu în caseta 6 pentru o mențiune completă, fiecare descriere trebuie clar delimitată și numerotată art. 1, art. 2 etc. Ca parte a descrierii din caseta 6. Când sunt mai multe mărfuri și au origini diferite, originea din caseta 3 trebuie corelată cu articolele individuale, de ex. art.1 Comunitatea europeană – România, art.2 Statele Unite ale Americii, etc. Dacă s-a folosit în caseta 3 mențiunea ”As shown in box 6″, descrierea pe articole a mărfurilor din caseta 6 trebuie să includă și țara de origine.


Caseta 7 – Cantitatea

Ea are rolul de a fi un alt mijloc de a corela transportul cu certificatul. Marea majoritate a C/ O includ greutățile nete sau brute ori pe ambele. Dacă se dă doar o greutate, trebuie evidențiat iar dacă este greutatea netă sau brută. Greutatea nu este singurul mod de măsurare care poate fi inserat în casetă 7 și în anumite schimburi comerciale sunt mai potrivite alte unități de măsură de ex. litri, metri, mărimi cubice sau cantități unitare. Organele emitente trebuie să se asigure că mențiunile concordă cu documentele de sprijin și că toate mențiunile sunt făcute în sistem metric.


Caseta 8

Pe originalul și pe copia Certificatului (Certificatelor) nu i se permite solicitantului să facă mențiuni în caseta 8. Acest spațiu este rezervat pentru organul emitent în vederea autentificării documentului după terminarea operațiunilor de verificare.

Totuși, pe formularul de cerere, caseta 8 trebuie completată de către solicitant deoarece ea conține cererea formală a documentului împreună cu o declarație că informațiile date, atât în cuprinsul Certificatului cât și ca răspuns la  cererile de informații ale organului emitent inclusiv la cererile orale, sunt corecte.

Solicitantul trebuie să încheie declarația cu semnătura și data și trebuie să adauge numele semnatarului cu litere de tipar pentru a facilita identificarea.

Organele emitente trebuie să se asigure că toate semnăturile aparțin personalului autorizat al solicitantului și că sunt înregistrat  la autoritatea emitentă.

Atenție: Camerele de Comerț și Industrie teritoriale vor aplica după ”CHAMBER OF  COMMERCE AND INDUSTRY OF ROMÂNIA” mențiunea ”c/o” și denumirea lor sub  formă: CCI… ( județul).


Caseta 9 – pe formularul de cerere

Această casetă trebuie completată atunci când solicitantul este agentul exportatorului. În aceste cazuri agentul trebuie să își dea numele și adresa în această casetă.

Pagina verso a formularului de cerere

Ea constituie parte a cererii și a angajamentului semnat de solicitant în caseta 8 a cererii și trebuie completată. Acest lucru se face prin bifarea de către solicitant a căsuței adecvate mărfurilor respective și prin furnizarea documentelor de sprijin necesare, după caz. Se poate alege între 3 căsuțe:

a) Când marfa este integral de origine din România. Ea se referă la marfa fabricată în România din materiale sau componente de origine din România ( v. Al. 5.1.(a).);

b) Când marfa este de origine din România în virtutea prelucrării la care marfa a fost supusă în România. Regulă esențială în acest caz să se verifice prin regulile privind originea, ce prelucrare conferă mărfii originea și să se determine cine a îndeplinit acea prelucrare. Nu este esențial să se stabilească o margine detaliată a întregului proces de fabricație asociat mărfii;

c) Când marfa nu este de origine din România. În aceste circumstanțe, originea trebuie declarată și trebuie dată o listă de documente care să susțină această declarație. Aceste probe în sprijinul ei trebuie anexate la cerere și puse la dispoziție spre examinare.

Pot apărea anumite dificultăți în completarea paginii verso a cererii. De exemplu:

a) Probe. Pentru marfa de origine din România cerința minimă este: cererea Certificatului și factura de export pe care se sprijină. Totuși, organele emitente au dreptul de a cere probe suplimentare de câte ori consideră că este cazul. Aceste probe sunt de obicei sub formă unor facturi de la producător au prelucrător către expeditor.

b) Agenții. Majoritatea agenților vor putea, din motive de confidențialitate, să prezinte ca document de susținere doar o copie a facturii de export. Aceasta trebuie să cuprindă și o declarație a originii semnată de către exportator. În cazul în care organul emitent are nevoie să obțină mai multe probe, acest lucru trebuie explicat agentului și, dacă este necesar, ele să fie obținute direct de la exportator.

c) Origini multiple. Prezenta formulare a paginii verso a cererii indică că trebuie bifată. În cererile care se referă la mai multe origini mai mult de o căsuța trebuie bifată, după caz.