Aviz de forţă majoră

Avizarea existenței cazului de forță majoră


Camera de Comerț Industrie şi Agricultură Ialomiţa este abilitată prin dispozițiile Legii 335/2007 – Legea Camerelor de Comerț din România să emită avize de atestare a cauzei de forță majoră, la cererea scrisă a celor interesați.

Orice persoană juridică poate activa clauza de forţă majoră şi poate solicita un aviz de forţă majoră, în cazul în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale asumate faţă de un partener, datorită unui eveniment imprevizibil şi de neînlăturat.

Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, în condiţiile în care evenimentul este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi reținută culpa părţii şi nu poate fi înlăturat de aceasta. Condiţia este ca partea care invocă forţa majoră să îşi notifice partenerul cu privire la evenimentul de forţă majoră, urmând să-i prezinte avizul eliberat de CCIA Ialomiţa.

Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără însă a ne limita, următoarele: calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou, închiderea porturilor maritime şi fluviale, restricţionarea circulaţiei şi a navigaţiei.


Documentele necesare emiterii Avizului de Forță Majoră:

  • Cerere de eliberare a avizului de forță majoră (formular);

  • Copie contract cu partenerul afectat de neîndeplinirea obligaților contractuale, de către solicitant, în care este prevăzută clauza de forță majoră;

  • Documente/Adrese emise de autorități locale sau naționale, din care să reiasă producerea și înregistrarea situației/evenimentului de forță majoră: Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Primării, Administrație Națională de Meteorologie etc (în funcție de forța majoră reclamată);

  • Alte Documente/Adrese care să conțină prezentarea situației de forță majoră, intervalul de producere și efecte și legătură de cauzalitate dintre evenimentul invocat și imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate (după caz) ;

  • Planșe fotografice/înregistrări privind efectele situației/evenimentului;

  • Notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.


Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură Ialomiţa de avizare a evenimentului de forţă majoră.

În cazul în care, din documentaţia depusă, reiese că evenimentul nu se încadrează în categoria celor generatoare de forţă majoră, se va emite adresa de înştiinţare privind neeliberarea avizului, cu explicitarea motivelor pentru care nu se eliberează avizul de forţă majoră.