AEGRM Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Camera de Comerț Industrie şi Agricultură Ialomiţa, în calitate de agent împuternicit al operatorului  autorizat Camera de Comerț și Industrie a României  realizează  înscrieri şi alte operaţiuni în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare


Ce este Arhiva Electronică De Garanții Reale Mobiliare - AEGRM-

ARGM este o bază de date unică la nivel național, este un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare, dar și de publicitate, bază de date structurată pe persoane și bunuri mobile. Prin AEGRM se asigură înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea acestor operațiuni juridice.

Care sunt operațiunile juridice supuse publicității în baza de date AEGRM?

 • contracte de garanție, locațiune, consignație, vânzare-cumpărare, obligații agricole;

 • sechestre asiguratorii;

 • înscrieri în legătură cu o operațiuni privind

 • finanțele publice;

 • înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri;

 • autovehicule;

 • utilaje agricole, altele decât autovehicule;

 • creanțe;

 • conturi bancare;

 • acțiuni/părți sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;

 • polițe de asigurare;

 • universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități);

 • echipamente/instalații/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;

 • păduri care urmează a fi tăiate;

 • minerale care urmează a fi extrase;

 • recolte, în general, dar și recolte ce urmează a fi culese;

 • efective de animale, etc.


Cine poate solicita înscrierea unui aviz de garanție în baza de date AEGRM?

Orice creditor ipotecar care, în scopul obținerii unui rang de prioritate, dorește să facă publică existența unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispozițiilor  Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic și să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege și a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.


Beneficiile și avantajele înscrierilor

Creditorul impune, de obicei, mai multe condiţii pentru beneficiarul împrumutului, respectiv pentru debitor. Unele dintre aceste condiţii privesc întotdeauna siguranţa creditorului că nu există niciun alt creditor care să aibă vreun drept asupra bunului afectat garanţiei şi siguranţa că nici unui viitor creditor nu i se vor acorda drepturi mai extinse asupra bunului afectat garanţiei.

Avantajul de a avea prioritate față de alţi creditori, inclusiv bugetele de stat şi locale.
Executarea garanţiilor prin forţe proprii (creditorul are dreptul să ia în posesie bunul afectat în mod paşnic sau prin intermediul unui executor judecătoresc).


Documente utile

Cerere furnizare informații și eliberare certificate din baza de date AEGRM

Formular Aviz_Inițial

Formular_Aviz_Modificator

Formular_Aviz_De_Stingere